Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

a. Opdrachtnemer: Bon Bini Coaching, vertegenwoordigd door Marloes Borsje, gevestigd aan de Kapteijnlaan 20 te Veldhoven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76252264

b. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Bon Bini Coaching een overeenkomst aangaat

c. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Bon Bini Coaching

d. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan coaching, training of overige dienst

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Bon Bini Coaching en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Bon Bini Coaching verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden Bon Bini Coaching en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Bon Bini Coaching deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3: offertes en overeenkomsten

3.1 Alle door Bon Bini Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Bon Bini Coaching is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Bon Bini Coaching is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

3.2 Prijzen in offertes bevatten geen BTW, omdat Bon Bini Coaching vrijgesteld is van BTW.

3.3 Naast de voorwaarde in artikel 3.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Bon Bini Coaching een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Bon Bini Coaching. Het is ook mogelijk dat Bon Bini Coaching in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.

3.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Bon Bini Coaching een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Bon Bini Coaching op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Bon Bini Coaching de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4: rechten en plichten

4.1 Bij elke overeenkomst tussen Bon Bini Coaching en haar opdrachtgever verplicht Bon Bini Coaching zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Bon Bini Coaching kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

4.2 Met elke overeenkomst tussen Bon Bini Coaching en haar opdrachtgever accepteert Bon Bini Coaching een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Bon Bini Coaching zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

4.3 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

4.4 Als Bon Bini Coaching voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Bon Bini Coaching van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

Artikel 5: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

5.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever.

Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Bon Bini Coaching mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.

5.2 Bij een meerdaagse training kan een deelnemer zich na aanvang niet laten vervangen door een andere deelnemer.

Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s, trainingen en workshops

6.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Bon Bini Coaching kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

6.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Bon Bini Coaching en haar opdrachtgever ongekort van kracht.

6.3 Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van trainingen en/of workshops is kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

6.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Bon Bini Coaching een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.

6.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Bon Bini Coaching te vergoeden.

Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk

7.1 In het geval van trainingen die Bon Bini Coaching voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

7.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Bon Bini Coaching op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Bon Bini Coaching naast een bedrag van € 250,- administratiekosten, de door Bon Bini Coaching gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.

7.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Bon Bini Coaching te vergoeden.

Artikel 8: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning

8.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

8.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd als hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Bon Bini Coaching.

Artikel 9: overmacht

9.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

9.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

9.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 10: honorarium & betalingsvoorwaarden

10.1 Het honorarium van Bon Bini Coaching bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Bon Bini Coaching, gewerkte tijdseenheid.

10.2 Alle door Bon Bini Coaching opgegeven prijzen zijn vrijgesteld van BTW.

10.3 Alle door Bon Bini Coaching opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt.

10.4 Voorafgaand aan een coachtraject kan een deelnemer een gratis online of telefonisch kennismakingsgesprek voeren met Bon Bini Coaching. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten.

10.5 Het intakegesprek is een eerste coachingstraject en wordt derhalve als zodanig berekend.

10.6 Indien Bon Bini Coaching na het intakegesprek om welke reden dan ook besluit het coachingstraject niet voort te zetten, wordt het intakegesprek niet in rekening gebracht.

10.7 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

10.8 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Bon Bini Coaching in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.

10.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.

Artikel 11: intellectuele eigendom en auteursrechten

11.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Bon Bini Coaching aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

11.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Bon Bini Coaching aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Bon Bini Coaching voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 12: aansprakelijkheid

12.1 Bon Bini Coaching is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Bon Bini Coaching en haar medewerkers.

12.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Bon Bini Coaching in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Bon Bini Coaching bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.

12.3 Wanneer Bon Bini Coaching is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.

12.4 De totale vergoeding van Bon Bini Coaching aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 5.000, -.

12.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Bon Bini Coaching uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 13: geheimhouding van vertrouwelijke informatie

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 Als Bon Bini Coaching op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Bon Bini Coaching zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bon Bini Coaching niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

13.3 Alles wat in het contact tussen coach en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt met betrekking tot het besprokene niet naar buiten. De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt.

Artikel 14: Drie partijen

14.1 Wanneer er sprake is van drie partijen (coach, cliënt en opdrachtgever) vindt voorafgaande aan het coachingstraject afstemming plaats tussen coach, cliënt en opdrachtgever over de rol van de opdrachtgever in het traject. Hierbij wordt de rol van de opdrachtgever besproken aangaande:

Het al dan niet mede bepalen van de doelstelling van het coachingstraject;
Afspraken maken over de verslaglegging aan het einde van het traject;
Een tussenevaluatie en/of een afrondend gesprek.
14.2 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de resultaten van de coaching en verwoordt deze (al dan niet schriftelijk) zelf aan de opdrachtgever.

Artikel 15: persoonsgegevens

15.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleend de opdrachtgever Bon Bini Coaching bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Bon Bini Coaching beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.